Nhóm màu nâng sáng Special lift

Bao gồm:


Topchic HiBlondes Control (series 11 và 12)Topchic Neutralights (nâng sáng và triệt ánh sắc cam chỉ trong 1 dịch vụ), nâng sáng tới 4 level dựa theo công nghệ RAYMAXTM)

Nhóm màu nâng sáng Special lift
Online : 25 Tổng truy cập : 1.953.042